Onderstaande garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin EuroCave garantie verleent, onverminderd de garantieverplichtingen uit hoofde van de wet en de met de eindgebruiker gesloten koopovereenkomst.

 1. Op de door ons geleverde EuroCave producten verlenen wij 24 maanden garantie, indien gebreken aan het product aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn met inachtneming van de voorwaarden zoals gesteld in de onderstaande leden. De eindgebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Garantie omvat zowel voor voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen.
  In afwijking van het voorgaande:
 • geldt een garantietermijn van 12 maanden voor splitkoelunits en maatwerk.
 • geldt een garantietermijn van 60 maanden voor EuroCave Pure en Inspiration serie (na de 24 maanden garantietermijn wordt 36 maanden garantie verleend enkel op de onderdelen).
 • geldt een garantietermijn van 84 maanden voor EuroCave Revelation serie (na de 24 maanden garantietermijn wordt 60 maanden garantie verleend enkel op de onderdelen).
 • geldt een garantietermijn van 120 maanden voor EuroCave Royale serie (na de 24 maanden garantietermijn wordt 96 maanden garantie verleend enkel op de onderdelen).
 • geldt voor wijnkasten en humidors een garantie van 120 maanden op de interne koelleidingen zie punt 9.
 1. Slechts indien het EuroCave product wordt gebruikt in overeenstemming zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing is de garantie geldig. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn. Uitgesloten zijn licht breekbare onderdelen zoals glas. Storingen ten gevolge van ongeautoriseerde wijzigingen aan het product; opzet of grove schuld en niet inachtneming van gebruiks- of montage instructies zijn uitgesloten.
 1. Kosten van reparaties die niet door de technische dienst van EuroCave gedaan worden of in haar opdracht uitgevoerd worden, worden niet vergoed. Indien gedurende de garantieperiode onterecht een beroep gedaan wordt op de technische dienst van EuroCave, dan zullen de kosten hiervan op basis van de dan geldende tarieven in rekening gebracht worden. Hiervoor is vereist dat de storing zoals gemeld door de eindgebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.
 1. Producten waarvan vervoer redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt, dienen aan de dichtstbijzijnde servicepartner van EuroCave overhandigd of opgestuurd te worden. De vervangen onderdelen worden eigendom van EuroCave.
 1. Voor zover herstelwerkzaamheden door EuroCave redelijkerwijs niet mogelijk zijn, wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen bovengenoemde garantietermijn een gelijkwaardig vervangend product geleverd. Bij levering van een vervangend product behoudt EuroCave zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor het tot dan toe genoten gebruiksduur.
 1. Een reparatie gedurende de garantietermijn leidt niet tot een verlenging en vormt evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde onderdelen eindigt tegelijk met die van het product als geheel.
 1. EuroCave is niet verantwoordelijk voor het in- en uitbouwen van EuroCave producten. Indien een reparatie niet ter plaatse bij eindgebruiker uitgevoerd zal worden, dient de kast leeg en transport klaar aangeboden te worden.
 1. Uitgebreidere of andere aanspraken – in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het product ontstane schade – zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
 1. Bijzondere bepaling bij intern gaslek bij alle EuroCave wijnkasten. Wanneer na onderzoek blijkt dat de wijnkast een intern gaslek heeft, geldt de volgende regeling: tot 5 jaar oud wordt tegen betaling van onderzoek en vervoerskosten een nieuwe wijnkast geleverd, van 5 tot 8 jaar oud wordt tegen betaling van onderzoek en vervoerskosten een nieuwe wijnkast geleverd met 50% korting en van 8 tot 10 jaar oud met 30% korting.